U bent hier: Assurantiën » Dienstenwijzer
woensdag 12 december 2018


Dienstenwijzer

A. Inleiding
De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een assurantiekantoor mini-maal aandacht moet besteden in de voorlichting aan consumenten (klanten). In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze wettelijke verplichting.

B. Wie zijn wij?
Assurantiekantoor M.Bouwman BV is een op 30 december 1976 opgericht assu-rantiekantoor dat particulieren (en bedrijven) adviseert over financiële risico’s en bemiddelt bij het afsluiten van verzekeringen die bij de individuele cliënt passen. Ook hebben wij een vergunning voor andere financiële diensten zoals consumptief
Krediet ,schadeverzekeringen , levensverzekeringen en spaarrekeningen

Onze adresgegevens zijn: Van Reeuwijkstraat 54 7731 EH Ommen
Tel.0529-451139 fax. 0529-452230
E mail;info@Bouwmanmakelaardij.nl
www.Bouwmanmakelaardij.nl

C. Wat doen wij?

1. Algemeen
Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

2. Specifiek
a. Wij adviseren u bij het vinden en afsluiten van het gewenste product. Bij deze advisering baseren wij ons advies niet op een onderzoek van de aanbiedingen van alle in Nederland werkzame verzekeraars. Wij doen zaken met ongeveer 15 verzekeraars waarvan wij de producten bij onze advisering betrekken. Zie verder onder G;
b. Wij controleren de polis en de premie die verzekeraars bij u in rekening bren-gen;
c. Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over en wijzigingen doorgeven met betrekking tot via onze bemiddeling afgesloten polissen en andere financiële producten;
d. Mocht u schade ondervinden dan kunt u advies krijgen hoe verder te hande-len.

D. Wat verwachten wij van u?
1. In elk geval dat u juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaar-den de verzekeraar bij schade gerechtigd is deze niet of niet geheel te ver-goeden.
2. Dat u wijzigingen m.b.t. persoonlijke omstandigheden en verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft.
3. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij tele-fonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duide-lijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij gaan er dan achter-heen en zullen zonodig laten corrigeren.

4. Indien u wijzigingen telefonisch aan ons doorgeeft verzoeken wij deze ook schriftelijk per post, per fax of e-mail aan ons te bevestigen.

E. Onze bereikbaarheid
1. Wij zijn op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur geopend en bij noodgevallen ’s avonds en in het weekend telefonisch te bereiken onder nr.0529-452670 of
2. op 0622226525 of 0622226526 per fax.0529-452230
3. of per mail info@Bouwmanmakelaardij.nl.
4. Als wij niet (direct) bereikbaar zijn kunt u de aanwijzingen op ons antwoordappa-raat volgen.

F. De premie
Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden.
Onze algemene regeling is maatschappijincasso .
Als daarvan afgeweken wordt maken wij daarover vooraf een afspraak.

G. Onze relatie met verzekeraars en/of financiële instellingen.
Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid en zonder contractuele verplichtingen financiële producten (verzekeringen) van de verzekeraars of financiële instellingen waar wij een agentschap of subagentschap van hebben kunnen adviseren. Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars of financiële instellingen zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars of financiële instellingen. Een lijst met namen van verzekeraars of financiële instellingen met wie wij zaken doen zenden wij u op aanvraag toe.

Met betrekking tot consumptief krediet bemiddelen wij uitsluitend voor Interbank
en Delta Lloyd Bank

Wij adviseren niet, zoals de wet dat noemt, op basis van een objectieve analyse, maar dat neemt niet weg dat onze adviezen objectief zijn en gebaseerd op een ana-lyse van uw persoonlijke situatie.

Wij zijn niet in het bezit van 10% of meer van de aandelen van een verzekeraar of financiële instelling waarvoor wij bemiddelen.

H. Hoe worden wij beloond?
Wij ontvangen van (de) maatschappij(en) en financiële instelling(en) waar uw con-tract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover steeds vooraf.

I. Onze kwaliteit
1. Ons kantoor heeft een vergunning van de AFM onder nummer 120088338Een vergunning is een wettelijke verplichting om te kunnen adviseren over en bemid-delen bij financiële diensten.
2. Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 05011287
3. Ons kantoor is ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.005155
4. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

J. Beëindiging relatie
U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de desbetreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

K. Klachten?
Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
Na ontvangst van uw klacht nemen wij contact met u op.

Onze klachtenregeling is als volgt
Klachtenregeling

1. Brieven met de indicatie klacht zullen zo mogelijk beoordeeld worden door iemand anders binnen of buiten ons bedrijf.

2. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van uw klacht binnen een week.

3. Ons streven is om binnen 3 weken na de ontvangstbevestiging een inhoude-lijke reactie op de klacht te geven, zo mogelijk in de vorm van een definitief standpunt. Als dat definitieve standpunt niet kan worden gegeven zal wel worden aangegeven wat daaraan nog in de weg staat en op welke termijn en afhankelijk van welke omstandigheden een verdere berichtgeving zal volgen.

4. In de inhoudelijke reactie op de klacht zal altijd verwezen worden naar de ex-terne klachtregeling bij KiFiD waarin staat dat u binnen 3 maanden na een definitief standpunt uw klacht bij KiFiD kunt indienen.

Voor de behandeling van klachten geldt een klachtenreglement U vindt dit op een bijlage en op onze website www.bouwmanmakelaardij.nl